Tạo Bonus: Để tải tệp vui lòng like,share,comment bài viết trên Facebook

Mô tả

Tạo chương trình thử nghiệm sản phẩm của bạn với chương trình Bonus. Bạn có thể tạo một trang tải sản phẩm yêu cầu người dùng đăng nhập vào Facebook và thực hiện nhiệm vụ như Like, chia sẻ, hoặc bình luận bài viết mà bạn cung cấp.

Sau khi người dùng hoàn thành nhiệm vụ, một nút Download sẽ xuất hiện để người dùng nhấn vào và nhận phần thưởng của họ.

Sau khi người dùng đã hoàn thành nhiệm vụ, một nút Download sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để nhận phần thưởng.

Code
Ngôn ngữ: PHP, Nodejs