Tool index nhanh bài viết cho Google Search

Tool tăng tốc độ lập chỉ mục bài viết trên Google Search là một công cụ giúp trang web và bài viết của bạn được đưa vào bộ lập chỉ mục của Google nhanh chóng và hiệu quả. Công cụ này giúp đăng ký trang web mới vào chỉ mục của Google một cách nhanh chóng, đưa các bài viết mới vào chỉ mục, kiểm tra trạng thái lập chỉ mục của trang web, và cung cấp khuyến nghị để tối ưu hóa trang web của bạn cho việc lập chỉ mục của Google. Sử dụng công cụ index nhanh giúp tăng khả năng tìm thấy và xếp hạng cao hơn trên kết quả tìm kiếm của Google.

Dưới đây là các tính năng chính của công cụ index nhanh:

  • Đăng ký nhanh chóng: Công cụ cho phép đăng ký trang web mới của bạn vào bộ lập chỉ mục của Google trong thời gian ngắn, giúp đẩy nhanh quá trình tìm kiếm trang web của bạn trên Google.
  • Đưa bài viết mới vào chỉ mục: Ngoài việc đăng ký trang web, công cụ index nhanh cũng cho phép bạn đưa các bài viết mới của mình vào chỉ mục của Google một cách nhanh chóng, giúp tăng khả năng tìm thấy bài viết của bạn trên kết quả tìm kiếm.
  • Kiểm tra trạng thái chỉ mục: Công cụ cung cấp cho bạn các công cụ để kiểm tra trạng thái lập chỉ mục của trang web của bạn, bao gồm cả việc xác định xem bài viết của bạn đã được đưa vào chỉ mục của Google hay chưa.
  • Tối ưu hóa chỉ mục: Ngoài việc đăng ký và đưa bài viết vào chỉ mục, công cụ index nhanh còn cung cấp các khuyến nghị để tối ưu hóa trang web của bạn, giúp tăng cơ hội xếp hạng cao hơn trên kết quả tìm kiếm của Google.

Sử dụng công cụ index nhanh giúp đẩy nhanh quá trình lập chỉ mục bài viết của bạn trên Google, đồng thời tối ưu hóa trang web của bạn để tăng cơ hội xếp hạng cao hơn trên kết quả tìm kiếm của Google.

Code
Ngôn ngữ: PHP

Service: Google Search API

ENV:

DOMAIN=
SITEMAP_URL= ->url or path
SC_SERVICE_ACCOUNT_0= -> base64 json
SC_SERVICE_ACCOUNT_1=
SC_SERVICE_ACCOUNT_2=
SC_SERVICE_ACCOUNT_3=
SC_TOKEN= ->base64 json
SC_AuthConfig= ->base64 json
CRON_JOB_API
SC_PropertyType=domain|url_prefix ->see search console if site `https://` -> mean prefix
BING_COOKIE= -> base64 document.cookie
BING_SITE_KEY
BING_API_KEY -> down key https://www.bing.com/indexnow

HEROKU_APP
HEROKU_TOKEN