Công cụ cập nhật thông tin tài khoản Apple ID

Mô tả
Tự động login và Thay đổi thông tin tài khoản apple như mật khẩu, xóa thiết bị, thay đổi số điện thoại.

Code
Ngôn ngữ: node
Framework: puppeteer, playwright

Cài đặt
npm install
node app.js